Genetické testy

Na Slovensko prinášame ako prví unikátne genetické testy zamerané špeciálne na funkčnosť centrálnej nervovej sústavy a duševné zdravie. V spolupráci so spoločnosťou Nordic Laboratories tak pomáhame záujemcom na Slovensku lepšie spoznať svoje genetické predispozície a nastaviť optimálne preventívne kroky k udržaniu zdravia a celkovej vitality.

Genetický test DNA MYSEĽ sleduje zmeny v kľúčových biologických oblastiach, ktoré ovplyvňujú duševné zdravie. Nepriaznivý genetický základ v týchto oblastiach spolu s environmentálnymi faktormi výrazne zvyšujú riziko rozvoja porúch súvisiacich s duševným zdravím. Znalosť genetických zmien, ktoré ovplyvňujú kľúčové biologické procesy prispievajúce k riziku rozvoja duševných porúch môžu poskytnúť dôležité informácie pri nastavení preventívnych opatrení a tiež môžu pomôcť pri diagnostike a liečbe už rozvinutých porúch.

Test DNA Myseľ analyzuje 37 génových oblastí, u ktorých sa preukázalo, že majú významné súvislosti s kľúčovými poruchami duševného zdravia ako sú neurodegeneratívne poruchy (Demencia, Alzheimerova choroba), duševné poruchy (Depresia, Bipolárna porucha, Posttraumatický stresový syndróm), riziko vzniku závislostí, ale napríklad aj  vyhľadávanie  rizikových športov a adrenalín stimulujúcich situácií.

Pochopením jedinečného genetického zloženia a predispozícií jednotlivca môžu klinickí odborníci v zdravotníctve lepšie rozvíjať stratégie pre jedincov, ktorí trpia poruchami duševného zdravia alebo im hrozia poruchy duševného zdravia.

Chceli by ste vedieť odpoveď na tieto otázky?

Som závislý na adrenalíne?

Mám zvýšené riziko závislosti na alkohole?

Hrozí mi predčasne demencia?

Testované oblasti:

Neurodegeneratívne ochorenia

Neurodegeneratívne ochorenie je všeobecný termín pre široké spektrum stavov, pri ktorých sú primárne zasiahnuté neuróny v ľudskom mozgu.

Neuróny sú základnými stavebnými prvkami nervového systému, ktorý zahŕňa mozog a miechu. Neuróny sa normálne nereprodukujú ani nenahrádzajú, takže keď sa poškodia alebo odumrú, telo ich nedokáže nahradiť. Dochádza ku poškodeniu kognitívnych schopností, vrátane porúch pamäti a myslenia. Medzi príklady neurodegeneratívnych ochorení patrí Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba a Huntingtonova choroba.

Vykonanie testu vám môže pomôcť pochopiť spôsoby, ako zabrániť vzniku neurologických porúch.

Neurodegeneratívne ochorenia sú nevyliečiteľné a spôsobujú zníženie mentálnych schopností, výsledkom ktorých je degenerácia a/alebo smrť nervových buniek. Spôsobujú pohybové problémy (nazývané ataxia) alebo mentálne poruchy (nazývané demencia).

Demencia predstavuje najväčšie bremeno spojené s týmito ochoreniami a pri Alzheimerovej chorobe postihuje približne 60 – 70 % prípadov.

Psychické poruchy

Duševná alebo psychická porucha je označenie pre výrazný odklon od spôsobu vnímania a správania psychicky zdravého jedinca. Prejavuje sa poruchami v oblasti duševného diania alebo prevažne telesnými príznakmi, ktoré sú zapríčinené psychickými činiteľmi. Postihuje teda vyššiu nervovú činnosť, pritom však nie je podložené makroskopickým poškodením mozgu. Duševné poruchy postihujú stovky miliónov ľudí vo všetkých častiach sveta. Každý štvrtý človek v priebehu svojho života trpí nejakou duševnou chorobou. Depresia je jedným z najčastejších dôvodov práceneschopnosti na svete. Hoci taký veľký počet ľudí trpí duševnými poruchami, ľudia majú predsudky voči týmto ochoreniam, a tak zostávajú často neodhalené a neliečené.

Podľa Morgan Scott Pecka je duševná choroba vzniká v dôsledku toho, že radšej prehliadame to, čo je na realite nepríjemné a nepohodlné fakty vytláčame zo svojho vedomia. Pokúšame sa brániť svoje vedomie, svoje chápanie sveta pred realitou. Používame na to celý rad prostriedkov, ktoré psychiatri nazývajú obrannými mechanizmami; všetci sa k nim uchyľujeme a obmedzujeme s ich pomocou svoju vnímavosť. Ak nás lenivosť a strach z utrpenia vedú k tomu, že sa bránime obzvlášť intenzívne, potom naše chápanie sveta bude mať málo spoločného so skutočnosťou (alebo vôbec nič). Aj naše konanie sa stane nerealistickým, pretože vychádza z toho, ako chápeme svet. Pokiaľ v tomto smere prekročíme určitú mieru, poznajú naši spoluobčania, že sme odtrhnutí od reality a vyhlásia nás za duševne chorých, aj keď my sami vôbec nepochybujeme o svojom duševnom zdraví.

Riziko vzniku závislostí

Závislosť je v medicíne podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie choroba (teda nie len prejav slabého charakteru či vôle), a to choroba definovaná ako duševný, prípadne aj telesný stav, ktorý je charakterizovaný prítomnosťou naliehavej túžby, alebo nepremožiteľnej potreby opakovane a periodicky privádzať do svojho tela príslušnú látku. Jedná sa o dlhotrvajúce a komplexné ochorenie mozgu, opakované vystavovanie sa návykovým látkam môže poškodiť základné rozhodovacie centrum v prednej časti mozgu.

Čo je podstatou závislosti, ktorá núti ľudí správať sa takým deštruktívnym spôsobom? A prečo je také ťažké skončiť so závislosťou?

Zdravý mozog odmeňuje zdravé správanie ako napríklad cvičenie tak, že zapne mozgové obvody, vďaka ktorým sa budete cítiť úžasne, čo vás potom motivuje k opakovaniu tohto správania. Naopak, keď ste v nebezpečenstve, zdravý mozog motivuje vaše telo, aby ste rýchlo zareagovali a vyhli sa ublíženiu. Ak ste v pokušení niečoho pochybného – napríklad jesť zmrzlinu pred večerou alebo kúpiť veci, ktoré si nemôžete dovoliť – predné oblasti mozgu vám môžu pomôcť rozhodnúť sa, či následky stoja za kroky.

Ale keď ste závislí na určitej látke, môžu začať fyziologické mozgové procesy pôsobiť proti vám. Drogy alebo alkohol môžu prednostne vychytať receptory v odmeňovacích okruhoch v mozgu a spojiť to s tým, že chcete stále viac a viac. Závislosť môže tiež zmeniť prach vnímania nebezpečenstva, vďaka čomu sa budete cítiť viac ohrození, prípadne úzkostní až do mementu, kým neužijete návykovú látku.

Vedeli  ste? S rozvojom závislosti dochádza k zmenám v mozgových štruktúrach a návrat do normálneho stavu vyžaduje intenzívnu terapiu, mnohokrát sa však už jedná o nezvratné zmeny.

Vyššie popísané mechanizmy popisujú mechanizmus účinku najmä tzv. látkových závislostí (alkohol, drogy), keď je do organizmu vnesená priamo látka zapájajúca sa do fyziologických procesov v organizme. Existuje však aj veľké množstvo nelátkových závislostí ako napríklad závislosť na nakupovaní, internete, či práci.

Zaujímave je, že vďaka novým technológiám, ktoré umožňujú sledovať procesy v mozgu pri činnostiach u látkovo aj nelátkovo závislých ľudí, vedci potvrdili podobný priebeh a dôsledky u oboch druhoch závislostiach. Zjednodušene sa dá povedať, že napr. pri hazardnom hráčstve (gamblingu) dochádza k obdobným zmenám a procesom na úrovni mozgovej aktivity ako pri závislosti od alkoholu či nikotínu.

Závislosť má tendenciu vyskytovať sa v rodinách a určité typy génov sú spojené s rôznymi formami závislosti. Ako jedny z kľúčových sa ukazujú gény, ktoré kódujú Tzv. dopaminergnú dráhu.

Dopamín je ten neuroprenášač, ktorý pomáha kontrolovať mozgové centrá slasti a odmeny. Pomáha regulovať pohyb a emocionálne reakcie tak, že je človek schopný niečo vnímať ako odmenu a správať sa zacielene smerom k naplneniu svojich potrieb a túžob.

Hladinu dopamínu prirodzene zvyšuje dobré jedlo, čokoláda či orgazmus. Človek ich zažíva ako pocit potešenia a slasti. Rôzne návykové látky majú rozličný systém chemického pôsobenia, všetky však v konečnom dôsledku zvyšujú hladinu dopamínu v mozgu, ktorý pôsobí na človeka ako funkcia baženia a odmeny.

A čo tak vedieť odpoveď na tieto témy

Mám náchylnosť byť " intenzívny" fajčiar?

Hrozí mi posttraumatický stresový syndróm?

Mám zvýšené riziko vzniku drogových závislostí?

Pozrite sa v skratke na všetky sledované gény a biochemické procesy, ktoré sa vyhodnocujú v teste DNA MYSEĽ

Čo zaujímavé sa ešte dozviem?

Mám riziko vzniku "Alzheimera"?

Hrozí mi psychóza po užití marihuany?

Ako zvláda moje telo stres?

Výstupná správa obsahuje:

  • podrobný zoznam všetkých génových sekvencií, ktoré sú vyhodnocované

  • presný popis a funkcia látok v tele (najčastejšie sú to enzýmy), ktorých genóm sa hodnotí

  • podrobný popis, či sa u Vás nachádza polymorfizmus (zmena v genóme) a či je efekt tejto zmeny negatívny, prípadne pozitívny vzhľadom na Vaše psychické zdravie.

  • Všetky gény majú vo výsledku jasne napísane, ktorú z troch hlavných sledovaných oblastí ovplyvňujú, či sú zapojené do biochemických procesov neurodegeneratívnych ochorení, duševných porúch, alebo rizika vzniku závislosti.

Vo výslednej správe testu DNA MYSEĽ nájdete aj konkrétne odporúčania, ako je možné zmierniť negatívny vplyv genetických polymorfizmov na Vaše zdravie. Nakoľko však výsledná správa obsahuje veľké množstvo odborných informácií, v prípade potreby máte možnosť si objednať aj individuálnu konzultáciu. Vyškolený odborník zhodnotí všetky Vaše výsledky a užšie zacieli výstupné odporúčania podľa Vášho veku, anamnézy, aktuálnych stravovacích návykov, životného štýlu a aj Vašich očakávaní. 

DNA test ma zaujal – aké sú ďalšie kroky?

Test DNA Myseľ vám môžeme doporučiť v rámci individuálnych stretnutí, pokiaľ vyhodnotíme, že by vám mohol byť prínosom a tvorí tak súčasť balíka poskytnutých služieb.

Taktiež si môžete test objednať nezávisle od individuálnych konzultácii. Stačí, aby ste nás kontaktovali so záujmom otestovať sa. K testu si zároveň môžete objednať konzultáciu výsledkov.

Cena testu: 280 eur

V cene je zahrnutá odberová sada, kuriérske služby, výsledná správa v slovenčine